Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 51 "PRZYJAZNE" W BIAŁYMSTOKU


Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).


I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1. Rodziców dziecka
2. Dyrektora
3. Nauczyciela
4. Specjalisty zatrudnionego w przedszkolu
5. Poradni
6. Pielęgniarki
7. Pracownika socjalnego
8. Asystenta rodziny

9.Kuratora sądowego

10.asystent nauczyciela lub osoby

11.asystent wychowawcy świetlicy

12.organizacje pozarządowe i inne instytucje lub podmiot działający na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.


III. Jakim dzieciom jest udzielana pomoc?
1. niedostosowanym społecznie
2. zagrożonym niedostosowaniem społecznym
3. z zaburzeniami komunikacji językowej
4. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
5. z chorobami przewlekłymi
6. z niepowodzeniami edukacyjnymi
7. z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny
8. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

IV. Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:
1. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym prowadzone z dziećmi,
2. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców/opiekunów i nauczycieli

V. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne.
VI. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
VII. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy.
VIII. Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Zespołu oraz osobę koordynującą prace wszystkich powołanych w przedszkolu Zespołów.
IX. Nauczyciel, specjalista po stwierdzeniu konieczności udzielania pomocy, udziela jej niezwłocznie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola
X. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną ,formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin informuje się rodziców dziecka w formie pisemnej.
XI. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej planują pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej
XII. Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutyczne , które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.
XIII. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespól opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
XIV. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz formułują wnioski do dalszej pracy przynajmniej dwa razy w roku i zapoznają z nimi rodziców dziecka.
XV. Wydanie oryginału karty rodzicowi ucznia lub prawnemu opiekunowi po ukończeniu przedszkola lub po odejściu do innego przedszkola/szkoły - w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia dyrektor przekazuje kopie karty do przedszkola, szkoły, do której uczeń został przyjęty
XVI. Rodzice mają prawo:
1. wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2. do udziału w spotkaniach Zespołu
3. wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty
4. wnioskować o dokonanie przez Zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

        1. W przedszkolu może być organizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wczesne wspomaganie  rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

      2.Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu jeżeli zatrudnia ono kadrę posiadająca kwalifikacje                  do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dysponuje                                        pomieszczeniami do prowadzenia zajęć, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb                      rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

      3.Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez Dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby                  posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, zgodnie z odrębnymi przepisami

      4.Do zadań zespołu należy w szczególności 
  1. 1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w               zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  2. 2. nawiązanie współpracy:
    1. a. z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
    1.  b.z podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia odpowiednio dziecku i jego rodzinie wsparcia metodyczno – rehabilitacyjnego, zalecanych wyrobów medycznych, porad i konsultacji, a także innej pomocy, stosownie do potrzeb;
  3. 3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesne-go wspomagania, z uwzględnieniem           działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z             dzieckiem oraz ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;
  4.  
  5. 4.analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie                      wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego           wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.Opracowane przez Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


 
Nauczyciele prowadzący pracę wyrównawczą:
 
Gimnastyka Korekcyjna -  Izabela Druba, Joanna Jaźwińska 
Terapia logopedyczna - Izabela Druba, Joanna Jaźwińska
Terapia pedagogiczna - Beata Głowacka
Arteterapia - Elżbieta Prymaka, Joanna Żygieło
 
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku oraz z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku Podlaskim ANIMUS.
 
W ramach współpracy z ANIMUS w każdy czwartek w naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia w ramach programu TUS - Trening Umiejętności Społecznych.
Więcej informacji na stronach:

https://animus-bielskpodlaski.pl/

http://www.mopsbielskpodlaski.pl/animus-osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-bielsk-podlaski-oferta/

 
Nauczyciele prowadzący pracę z dziećmi uzdolnionymi:
 
Koło kulinarne - Joanna Jaźwińska
Koło plastyczne - Joanna Jaźwińska,
Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła - Joanna Jaźwińska, Izabela Druba
 
Czas zajęć znajduje się w zakładce zajęcia dodatkowe.
 
 
 
Dyrektor i Nauczyciele