Rekrutacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

"Przyjazna nauka dla przedszkolaków"

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci, nauczycieli i rodziców w projekcie pt.: Przyjazna nauka dla przedszkolaków" nr projektu RPO.03.01.01-20-0369/19  w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym w partnerstwie przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku, w okresie od 01.09.2020 do 30.04.2022. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pt.: „Przyjazna nauka dla przedszkolaków" , zwanego dalej projektem, który realizowany jest w partnerstwie przez Miasto  Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 51 w Białymstoku poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 125 (61K,64M) dzieci przedszkola poprzez udział w zajęciach, warsztatach, laboratoriach oraz nabycie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci przez 9 nauczycielek przedszkola poprzez udział w szkoleniach w okresie trwania projektu.
 3. Okres realizacji projektu: 01.10.2020 do 30.04.2022

 

 

II. Warunki uczestnictwa

 1. Projekt skierowany jest do:
 1. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
 2. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości płci.
 3. Warunkiem uczestnictwa dzieci w projekcie jest wypełnienie i  podpisanie przez Przedstawiciela Ustawowego (rodziców/opiekunów) uczestników projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenie jej wraz z załącznikami do Biura Projektu / siedziby Przedszkola w określonych terminach: od 01.10.2020 do 31.10.2020 w godzinach 8-17.
 4. Warunkiem uczestnictwa nauczycieli w projekcie  jest wypełnienie i  podpisanie przez uczestników projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenie jej wraz z załącznikami do Biura Projektu / siedziby Przedszkola w określonych terminach: od 01.10.2020 do 31.10.2020 w godzinach 8-17
 5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 6. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu ustalona będzie przez Dyrektora/kę Przedszkola na zakończenie rekrutacji;  na podstawie analizy dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych wg kryteriów komplementarności dokumentów. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały dzieci z niepełnosprawnością oraz z deficytami na podstawie orzeczenia.
 7. Rekrutacja może być ponowiona w następnym roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, możliwy będzie ich udział w projekcie poprzez dołączanie do grup.
 8. Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Projekcie zostanie podana do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie listy rekrutacyjnej w siedzibie przedszkola.
 9. Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu zostanie przedstawiona na zakończenie rekrutacji.

III. Zasady rekrutacji

 1. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie internetowej www.ps51.bialystok.pl  oraz w biurze przedszkola.
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie kryteriów:
 1. Kryteria pierwszeństwa: u dziecka jest stwierdzona niepełnosprawność lub inne deficyty (orzeczenie o niepełnosprawności).
 2. Przedstawiciele ustawowi (Rodzice/opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

IV. Zajęcia dodatkowe

 1. Zajęciami dodatkowymi w ramach projektu zostanie objętych 125 dzieci uczęszczających do PS 51, 9 nauczycieli/lek pracujący w PS 51.
 2. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie:
  1. Mądry Przedszkolak. Już czytam- Zajęcia dla dzieci 3-4 oraz 5-6 letnich rozwijające umiejętność nauki czytania i rozumienia tekstu, zapamiętywania przy pomocy zabawy, ćwiczeń kinezjologicznych, technik pamięciowych, koncentracji - w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  2. Mądry Przedszkolak. Język angielski- dla wszystkich dzieci prowadzony na zasadzie nowoczesnego nauczania, wykorzystujący narzędzia technologiczne takie jak: laptop, tablica multimedialna, karty pracy, podręczniki – w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  3. Mądry Przedszkolak. Tabletowa matematyka-  Program dla wszystkich dzieci łączący w sobie nowoczesne metody technologiczne (tablet, aplikacja) połączone z ciekawie opracowanymi książeczkami do nauki.  Program rozbudzający zainteresowanie naukami ścisłymi – w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  4. Mądry Przedszkolak. Wielkie BUM - Program nauki doświadczania świata dla wszystkich dzieci, poprzez wybuchy, eksperymenty, pokazy; rozbudzający naturalną ciekawość świata każdego  dziecka, uczący wspólnego działania, rozwijający kreatywność, zainteresowanie biologią, chemią, fizyką, otaczającymi nas zjawiskami przyrody– w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  5. Mądry Przedszkolak- Taniec i teatr- czyli jestem gwiazdą- program dla wszystkich dzieci, którego celem jest rozbudzenie pasji artystycznych, ale  przede wszystkim zapewnienie dzieciom większej ilości ruchu. Poprzez występy artystyczne, teatralne dzieci pogłębią chęć wspólnego działania, występowania na scenie, nauczą się skutecznej walki z teatralną tremą i nieśmiałością- w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
 3. Zajęcia dla  9 nauczycieli przygotowujące do wdrożenia i wykorzystania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych w zakresie naukowo – technicznym. Zajęcia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
 4. Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:  materiały szkoleniowe.
 5. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu oferowanych zajęć/szkoleń.

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Przedstawiciel ustawowy (Rodzic/opiekun) zobowiązany jest do: - zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach, poza godzinami wypełniania podstawy edukacyjnej.
 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez dziecko, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów oraz pomocy w znalezieniu innej osoby na miejsce dziecka.

VI. Monitoring uczestników projektu

 1. Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów będzie monitorowany w oparciu o ankiety ewaluacyjne wypełniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
 2. Potwierdzeniem otrzymanego wsparcia jest dokumentacja opracowana przez kadrę Przedszkola i zatwierdzona przez Koordynatora projektu (listy obecności dzieci, dzienniki zajęć).

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 2.  Samorządowe Przedszkole Nr 51  zapewnia zaplecze lokalowe, kadrowe i techniczne, niezbędne do należytej realizacji projektu.

VIII. Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa - do rekrutacji dzieci

 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do rekrutacji dzieci / do rekrutacji nauczycieli

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o niepełnosprawności- do rekrutacji dzieci

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - formularz zgłoszeniowy dziecka - do rekrutacji dzieci

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - formularz zgłoszeniowy nauczyciela- do rekrutacji nauczycieli

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - umowa uczestnictwa w projekcie - do rekrutacji dzieci

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - umowa uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli- do rekrutacji nauczycieli