Standardy ochrony małoletnich
 

standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Załącznik nr 1 - Zasady bezpiecznej rekrutacji

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 3 - Karta interwencji

Załącznik nr 4 - Ankieta monitorująca

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką

 


Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 „Przyjazne” w Białystoku

Standard

Opis standardu

Wskaźniki realizacji standardu

Uwagi

I. Placówka ustanowiła
i wprowadziła w życie politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

1. Placówka ustanowiła politykę ochrony dzieci, w której zostały zapisane zasady mające zapewnić dzieciom ochronę przed krzywdzeniem.

2. Polityka i zasady ochrony dzieci obowiązują wszystkich członków personelu placówki.

3. Polityka ochrony dzieci obejmuje następujące zagadnienia:

- procedury interwencji, które określają, jakie działania należy podjąć, jeśli po­jawią się sygnały wskazujące na krzywdzenie dziecka lub na zagrożenie jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny lub personelu placówki.

- zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania
i udostępniania informacji o dziecku.

- zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania.

- zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami, wraz
z wyznaczeniem osoby (osób) odpowiedzialnej za bezpieczeństwo sieci komputerowej 
w placówce.

4. Dyrekcja placówki wyznaczyła osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji polityki ochrony dzieci w placówce, jasno określając jej rolę i zadania.

5. Zapoznanie rodziców z Polityką ochrony dzieci.

6. Cały personel placówki , specjaliści oraz studenci i praktykanci znają treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Dokument Polityki ochrony dzieci ustanowiony w placówce

 

II. Placówka monitoruje swoich pracowników
w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

 

1. Przeprowadzanie ścisłych procedur weryfikacji pracowników, w tym sprawdzanie referencji
i przeszłości kryminalnej.

Zasady zawarte w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

2. W zasadach bezpiecznej rekrutacji i zatrudniania pracowników w przedszkolu przewidziany jest obowiązek składania przez pracownika oświadczenia o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.

Oświadczenie dyrektora placówki o złożeniu oświadczeń przez pracowników placówki.

 

3. W przypadkach podejrzeń zagrożenia bezpieczeństwa lub krzywdzenia dziecka ze strony pracowników placówki zawsze podejmowane są działania określone w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

`````````````````````````````````````````````

 

III. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

1. Rozpoczynając pracę w placówce, wszyscy członkowie personelu zapoznają się, z obowiązującą w placówce polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Potwierdzenie podpisem

 

2. Wszyscy członkowie personelu placówki są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i właściwego reagowania na nie. O formie szkolenia decyduje placówka (e-learning, szkolenie wewnętrzne, szkolenie zewnętrzne).

Przeszkolenie wszystkich pracowników

 

3. Nauczyciele zatrudnieni w placówce mają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci nt. unikania zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie).

 

Psycholog został przeszkolony w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci, dysponuje scenariuszami zajęć, materiałami edukacyjnymi dla dzieci. Wiedza nt. metod i narzędzi została przekazana nauczycielom zakresie umożliwiającym realizację edukacji dzieci w placówce.  

 

4. Nawiązywanie współpracy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się ochroną dzieci, aby uzyskiwać wsparcie i dodatkowe szkolenia(w zakresie procedury Niebieskiej Karty)

Współpraca z KLANZĄ

 

5. Nauczyciele zatrudnieni w placówce mają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji rodziców nt.

- wychowania dzieci bez przemocy,

- ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,

- ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie.

Psycholog zna metody i narzędzia edukacji rodziców w zakresie wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem oraz ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie.

Dysponuje scenariuszami zajęć, materiałami edukacyjnymi dla rodziców.

Wiedza nt. metod i narzędzi została przekazana nauczycielom zakresie umożliwiającym realizację edukacji rodziców w placówce.  

 

IV. Placówka oferuje rodzicom edukację
w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą
i wykorzystywaniem.

 

1. W przedszkolu organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców w zakresie:

- wychowania dzieci bez przemocy,

- ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie).

W  czasie roku szkolnego przedszkole organizuje spotkania edukacyjne z rodzicami nt. wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem oraz ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie.

 

2. W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla rodziców w zakresie: wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie).

 

1. W miejscu ogólnodostępnym w placówce wisi tablica informacyjna Dla rodziców.

2. Psycholog dysponuje materiałami edukacyjnymi dla rodziców (ulotki, broszury, poradniki, informatory). Zainteresowani rodzice są informowani na zebraniach oraz na tablicy informacyjnej Dla rodziców  i stronie www placówki o dostępności tych materiałów.

 

3. Placówka informuje rodziców o dostępnych możliwościach podnoszenia umiejętności wychowawczych.

Lider WDN śledzi lokalną ofertę edukacyjną dla rodziców i zamieszcza informacje o szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych inicjatywach tego rodzaju na tablicy informacyjnej Dla rodziców i stronie www placówki.

 

V. Placówka oferuje dzieciom edukację
w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą
i wykorzystywaniem

 

1. W placówce organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie).

 

W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia nt. praw dziecka, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, unikania zagrożeń w Internecie.

 

2. W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie).

1. W placówce, w miejscach dostępnych dla dzieci wywieszone są informacje nt. praw dziecka, zasad ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, zasad bezpieczeństwa w Internecie.

2. Psycholog dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci. Nauczyciele i dzieci są poinformowani o dostępności tych materiałów.

 

VI. Placówka zapewnia dostępność do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach krzywdzenia dziecka lub zagrożenia dziecka przemocą czy wykorzystywaniem.

1. Pracownicy placówki i rodzice mają łatwy dostęp do danych kontaktowych placówek i instytucji zajmu­jących się ochroną dzieci i zapewniających pomoc i opiekę w nagłych wypadkach.

Dostępność  informacji w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników i na tablicy Dla rodziców.

 

2. Dzieci otrzymują informacje do kogo i gdzie mogą się zwró­cić o pomoc i radę w wypadku krzywdzenia, wykorzystywania. W szczególności powszechnie dostępna jest informacja o anonimowych telefonach zaufania dla dzieci.

W placówce, w miejscach dostępnych dla dzieci wywieszone są informacje nt. numerów telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, informacje, jak szukać pomocy w przypadku krzywdzenia.

 

VII. Placówka monitoruje i  okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań
z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane - przynajmniej raz na rok.

Każdego roku osoba odpowiedzialna za monitorowanie polityki ochrony dzieci przeprowadza ankietę z realizacji polityki wśród pracowników oraz opiekunów dzieci i przedstawia sprawozdanie z jej wyników.