Opłaty

             

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie - wpłacamy po przebytym miesiącu:

                                                                                                                                              77 1240 2890 1111 0010 3581 6378

opłatę za pobyt dziecka  przedszkolu - wpłacamy po przebytym miesiącu:

70 1240 2890 1111 0010 3581 6310

We wrześniu opłat nie pobieramy
 

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za wrzesień

 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

  1. Art. 106 ust. 3 z dnia 14.12.2016 r, w związku z art.29 ust.1p.3 Prawo Oświatowe (Dz.U z 2021 roku poz. 1082 ze zmianami)
  2. Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
  3. § 5 uchwały XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  4. Uchwala nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 poz. 5973).

Rodzice ubiegający się o zniżki za pobyt dziecka są zobowiązani
do dostarczenia w terminie od 24.08 do 15.09.2023 r. stosownych oświadczeń.

Ostateczny termin składania - do 15.09.2023 r.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić  o tym Dyrektora Przedszkola.


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora przedszkola.


Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017 r. nie jest pobierana opłata (za pobyt w przedszkolu), 

o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok,od rodziców dzieci sześcioletnich oraz w latach wcześniejszych, uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

5 - godzinna realizacja nieodpłatna podstawy programowej 7.00-12.00

każda godzina poza podstawa programową wynosi 1,30 zł (od 01.09.2023 r.)

przy zniżce 50% - 0,65 zł

Opłata za żywienie od dnia 01.09.2023 r. wynosi 8,00 zł za dzień i jest liczona przez liczbę dni żywieniowych w miesiącu.


 

  • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z MOPR-u decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego Decyzje należy dostarczyć dwa razy w roku: w miesiącu sierpniu i listopadzie) lub BKDR
  • Rodzice mogą składać wnioski do MOPR-u o refundacje opłaty za żywienie.Po otrzymaniu decyzji, opłatę za 1 ciepły posiłek ponosi MOPR.
  • W przypadku opłat za żywienie rodzic otrzymuje zwrot za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu bez zgłaszania telefonicznie nieobecności.

3