Opłaty

             

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie - wpłacamy po przebytym miesiącu:

                                                                                                                                              77 1240 2890 1111 0010 3581 6378

opłatę za pobyt dziecka  przedszkolu - wpłacamy po przebytym miesiącu:

70 1240 2890 1111 0010 3581 6310

We wrześniu opłat nie pobieramy
 

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za wrzesień

 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat
za korzystanie   z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
2.
 Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG

Aby od 1 września 2021 r. mieć zniżkę należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w miesiącu sierpniu.
Ze względu na przerwę wakacyjną
sugerowany termin składania - do 15.09.2021r.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić  o tym Dyrektora Przedszkola.


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora przedszkola.


         Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017r. nie jest pobierana opłata (za przedszkole), 

o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok,od rodziców dzieci sześcioletnich oraz w latach wcześniejszych, uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

5-godzinna realizacja nieodpłatna podstawy programowej 7.00-12.00

każda godzina poza podstawa programową wynosi 1,00 zł

przy zniżce 50% - 0,50 zł

Opłata za żywienie wynosi 6,00 za dzień i jest liczona przez liczbę dni żywieniowych w miesiącu


 

  • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z MOPR-u decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego Decyzje należy dostarczyć dwa razy w roku: w miesiącu sierpniu i listopadzie) lub BKDR
  • Rodzice mogą składać wnioski do MOPR-u o refundacje opłaty za żywienie.Po otrzymaniu decyzji ,opłatę za 1 ciepły posiłek ponosi MOPR.
  • W przypadku opłat za żywienie rodzic otrzymuje zwrot za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu bez zgłaszania telefonicznie nieobecności.