Grant

Wnioskodawca

(nazwa, adres, tel./fax,
e-mail
)

 

Przedszkole  Samorządowe Nr 51 ,,Przyjazne “

ul. Bohaterów Monte Cassino 17

15- 873 Białystok

tel./ fax  85 742 69 78

ps51@um.bialystok.pl

 

 

Nazwa projektu

 

 

Projekt ,,Razem możemy więcej“

Rodzaj przedsięwzięcia

( zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt 3 lit. a)

1. Zajęcia terapeutyczne (profilaktyka zachowań nieakceptowanych społecznie).

2. Zajęcia wspierające dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne dzieci.

UZASADNIENIE

Jeśli zajęcia były już realizowane, proszę
o wskazanie efektów ich realizacji

 

Projekt jest kontynuacją inicjatywy ,,Przedszkole Przyjazne Dziecku i Rodzicom” realizowanego w ramach programu współpracy z rodzicami pt. „Przedszkole Drugim Domem Jest”.

Efektem realizowanych zajęć było:

1/ zbudowanie pozytywnego obrazu ,,Ja” w relacjach ze środowiskiem;

2/ odreagowanie emocji i napięć powstałych na skutek domowych i przedszkolnych niepowodzeń;

3/ przygotowaniu dzieci 6- letnich do podjęcia nauki w szkole poprzez wzmocnienie samooceny i akceptację społeczną, a przede wszystkim poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 5 i  6- letnich;

4/ umożliwienie dzieciom osiągania sukcesów na miarę ich możliwości, zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz o niskich dochodach,

5/ wzrost zaangażowania rodziców w proces wychowania i kształcenia dzieci.

 

Cel projektu

 

 

Cel projektu:

1. Uświadomienie przyczyn zachowań agresywnych oraz ich konsekwencji;

2. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;

3. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, empatii;

4.Wdrażanie do zintegrowania grupy, budowanie życzliwości, otwartości;

5.Doskonalenie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się dziecko- rodzic, rodzic- dziecko.

6.Zwiększenie kompetencji dzieci w aspekcie podjęcia nauki w szkole.

7. Wzmocnienie roli rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych wynikających z codziennych sytuacji.

 

Informacja
o zdiagnozowaniu
stopnia faktycznego zapotrzebowania /zainteresowania proponowanymi zajęciami

 

Informacja o zdiagnozowaniu stopnia faktycznego zapotrzebowania:

1. Analiza spostrzeżeń i kart obserwacji wychowawców poszczególnych grup;

2.Oczekiwania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, mających problemy wychowawczo- opiekuńcze;

3.Analiza wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku.

Charakterystyka odbiorców projektu

 

Odbiorcami projektu będą:

1. Dzieci 5 – 6 letnie uczęszczające do Przedszkola Samorządowego Nr 51 ,,Przyjazne” w Białymstoku, u których zaobserwowano zaburzenia w zachowaniu i prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej;

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mających problemy wychowawczo- opiekuńcze.

 

Liczba odbiorców projektu,
w tym:

dzieci
i młodzież:

dzieci- 16 dzieci- średnia liczba dzieci biorąca udział w projekcie

rodzice:

rodzice – 16 rodziców- średnia liczba rodziców biorących udział w projekcie.

inni:

nauczyciele  - 4 nauczycieli-  liczba nauczycieli biorących udział w projekcie.

Sposób rekrutacji odbiorców projektu

 

Beneficjentów objętych projektem wybrano na podstawie obserwacji nauczycieli i analizy dokumentacji osiągnięć i umiejętności dziecka oraz prowadzonych rozmów z rodzicami.

 

Opis projektu

 

1. Zajęcia rozpoczną się od 1 października 2020 r. i będą prowadzone do 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem dni świątecznych.

2. Zajęcia prowadzone w formie zajęć terapeutycznych i rozwijających dla dzieci w grupie 6-8 osób x 30 minut i dwa razy w tygodniu.

3. Zajęcia prowadzone w wymiarze : 1 godzina tygodniowo.

4. Minimalna liczba dzieci objętych terapią : 6-8 dzieci.

5. Konsultacje dla rodziców dzieci objętych projektem prowadzone w godzinach popołudniowych w wymiarze 1 godziny : 1 raz w miesiącu.

6. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do dalszej pracy.

 

Poszczególne działania
w zakresie projektu

 

Termin realizacji poszczególnych działań

Wnioskodawca lub inny podmiot realizujący działanie w zakresie projektu

Zajęcia terapeutyczne wg programu własnego pt. „Świat emocji”.

 

01październik 2020 r. – 31grudzień 2020 r.

Przedszkole Samorządowe

Nr 51,,Przyjazne” w Białymstoku

Zajęcia profilaktyczne z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej wg programu własnego.

01październik 2020 r. – 31grudzień 2020 r

Przedszkole Samorządowe

Nr 51,,Przyjazne” w Białymstoku

Zajęcia z terapii tańcem ,,Bez złości mamy więcej radości”

 

01październik 2020 r. – 31grudzień 2020 r

Przedszkole Samorządowe

Nr 51,,Przyjazne” w Białymstoku

Zajęcia z informatyki i kodowania ,,Kodowanie na dywanie”

01październik 2020 r. – 31grudzień 2020 r

Przedszkole Samorządowe

Nr 51,,Przyjazne” w Białymstoku

Spodziewane efekty realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem celów założonych
w projekcie; wskazanie korzyści płynących dla mieszkańców miasta
z realizacji zadania

 

Spodziewane efekty realizacji projektu:

1.Świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami;

2.Nabycie umiejętności dostrzegania i przezwyciężania emocji i napięć powstających w grupie;

3.Zwiększenie samoświadomości na temat własnych mocnych i słabych stron w porozumiewaniu się z innymi;

4.Wypracowanie wspólnych zasad i norm pracy w grupie oraz przestrzeganiu ich;

5.Wsparcie rodziców w uświadomieniu przyczyn niewłaściwych zachowań ich dzieci w zakresie funkcjonowania w grupie przedszkolnej i w domu i pracy z dzieckiem wg wskazanych zaleceń.

6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli oraz bezpieczne korzystanie w sieci.

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 

Imię i nazwisko osoby / osób prowadzących zajęcia; kwalifikacje,

doświadczenie i osiągnięcia
w prowadzeniu zajęć danego typu. Jeśli przewidziano koszty wynagrodzeń - uzasadnienie braku możliwości prowadzenia zajęć w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a KN

1.Beata Głowacka- mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe kierunek: Terapia Pedagogiczna, autor programu własnego

pt. „Program terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających trudności wychowawcze „Świat emocji” oraz Programu Terapeutycznego dla dzieci przedszkolnych z obniżonym napięciem dłoni.

2. Izabela Druba – mgr Pedagogika Wczesnoszkolna, Studia Podyplomowe kierunek: Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z elementami rehabilitacji, autor programu własnego   „Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

3. Anna Kalinowska – mgr Pedagogika Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Studia Podyplomowe kierunek: Rytmika i Taniec w wychowaniu muzyczno- ruchowym dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, autor programu własnego Terapia tańcem „Bez złości mamy więcej radości”.

4. Joanna Żygieło – mgr Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Studia Podyplomowe Arteterapia i Terapia Zajęciowa, Szkolenia: Obsługa sprzętu TIC, Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej i Photona. Autor programu własnego „Komputerowy zawrót głowy”.

Wszystkie nauczycielki prowadzą zajęcia dodatkowe w oparciu o własne programy w placówce poza pensum dydaktycznym.

Organizacje i instytucje współpracujące przy realizacji projektu

 

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku.

2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALLEGRO.

3. Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym Nr 51 ,,Przyjazne”

w Białymstoku ( wsparcie finansowe celem pokrycia części kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, artykułów plastyczno- technicznych do zajęć terapeutycznych.).