Koncepcja pracy przedszkola

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

–o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

     Robert Fulghum

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NA LATA 2015 – 2020

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, funkcjonujących programach

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168,poz. 1324) zmiana 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. Z 2017 r., poz. 1658).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych

typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz.803)

4. Statut Przedszkola

5.Funkcjonujace programy

Źródła opracowania koncepcji: Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie pobliskie ulice . Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane. W naszym przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowana kadrę   nauczycieli wychowania przedszkolnego, religii,  oraz  pracowników administracji i obsługi.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 5 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, hol użytkowy, małą salę doprowadzenia zajęć logopedycznych itp. ogród przedszkolny zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają

możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale

wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabawzaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę

jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji

2. Zasada integracji

3. Zasada wolności i swobody działania

4. Zaspakajanie potrzeb dziecka

5. Zasada aktywności

6. Organizowania życia społecznego

METODY

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy

i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

-metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

-obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela,

-udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.

4. Nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Opowieść ruchowa
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • Metoda K. Orffa
 • Zabawy fundamentalne
 • Zabawy freblowskie
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 • Metody aktywizujące
 • Relaksacja

5.Programy

 • Program Działań Wychowawczych.
 • Program adaptacyjny.
 • Roczny plan pracy.
 • Program "Jestem bezpieczny w przyjaznym przedszkolu"
 • Program współpracy z rodzicami " Przedszkole drugim domem jest".
 • Program Zabaw Fundamentalnych
 • Program wychowania przedszkolnego „ Dar Zabawy”
 • Programy własne nauczycieli. 

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

 

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami

i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy

nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

Zasoby:

1. Ludzkie: - wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra

Pedagogiczna

2. Materialne: - sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające

wszechstronny rozwój i inteligencję dzieci;

- budynek przedszkola bez barier architektonicznych;

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

 

 • Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 • Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci umożliwiający równy start
 • Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej.
 • . Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.
 • Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.
 • Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego,by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 • Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 • Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia,działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę.
 • Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.

 

EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

 

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą  efektywności pracy przedszkola.

 

KRYTERIA SUKCESU:

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

1.Dziecko jest: - twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

- uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe,

- kulturalne i tolerancyjne,

- świadome zagrożeń.

- ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne,

- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

2. Wykazuje :

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych

wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność współpracy w grupie, umiejętność radzenia sobie z trudnościami

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, samodzielność,

-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

- samodzielność

3. Posiada:

- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

- podstawowa wiedzę o świecie;

4. Umie i zna:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

- zasady kultury współżycia, postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

5. Nie obawia się:

- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć;

6. Dziecko ma prawo do:

- rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

spokoju i samotności, gdy tego chce,

- odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, snu lub wypoczynku,

- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie,

- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

- nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

- zdrowego żywienia

7. Model absolwenta:

-potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce

-potrafi obcować w środowisku przyrodniczym

-jest wrażliwy na sztukę

-jest twórczy

-zna tradycję regionu

-jest otwarty na problemy innych

-jest prawdomówny i komunikatywny

-jest dobrze rozwinięty fizycznie

-zna swoje prawa i obowiązki.

-Czuje się bezpiecznie.

-Rozwija się twórczo.

- Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

-Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

- Buduje pozytywny obraz samego siebie.

-Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

- Uzyskują pomoc specjalistów.

-Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

- Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

- Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

- Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

- Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

-Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

- Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

-Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

-Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

- Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

-Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

- Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

- Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

-Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.

- Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

-Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.

- Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

FORMY WSPÓŁPRACY

 

 PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 • Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:
  • zebrania ogólne i grupowe,
  • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
  • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
  • zajęcia otwarte,
  • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
  • udział w uroczystościach przedszkolnych,
  • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
  • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
  • wystawy, wycieczki,
  • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów,
 • zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

 

DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 • udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, zajęć logopedii i innych),
 • czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 • udziału dziecka w wycieczkach,
 • wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
 • wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 • wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych.
 • opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
 • organizacji imprez przedszkolnych,
 • organizacji rytmu dnia,
 • wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
 • składania propozycji wycieczek ,imprez,
 • propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

 

PRZEDSZKOLA  ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej(Festyn);
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy:

 spotkania,

 • wycieczki,
 • zwiedzanie wystaw,
 • udział w konkursach,
 • udział imprezach środowiskowych,
 • pogadanki,
 • badania,
 • udział w akcjach,
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy itp.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie internetowej strony i kroniki przedszkola,
 • organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu

 

Koncepcję opracowały: Beata Głowacka , Małgorzata Godlewska