KONCEPCJA PRACY
                                                       PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 51 „PRZYJAZNE”

 

,,Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,  nie żąda a zapytuje –       przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
                                                                                                                                              Janusz Korczak

PODSTAWA PRAWNA
•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.1148 ze zm.),
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.1457 ze zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
•    Statut przedszkola

                                                                                       WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku, otwarte na spełnianie  dziecięcych pragnień i potrzeb. Jesteśmy placówką gwarantującą harmonijny i wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Wspieramy dzieci
w dążeniu do samodzielności, kształtujemy postawy moralne i patriotyczne. Dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, uczymy tolerancji, życzliwości i empatii.

1.    Jesteśmy przedszkolem otwartym na oczekiwania i potrzeby dzieci oraz rodziców. Promującymkreatywne  działania: odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, gromadzenie doświadczeń w prawdzie, dobru i pięknie.
2.    Przedszkole wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

3.  Placówką przyjazna, innowacyjną, przygotowującą dzieci do osiągnięcia dojrzałości  do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
4. Będzie wspomagać i umożliwiać  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom, uwzględniając ich    zainteresowania, uzdolnienia i sytuację rodzinną. Będzie stymulować rozwój dzieci w normie rozwojowej
i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  i wychowawczych
5.  Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki do zabawy i nauki w zachowaniu zdrowia   i bezpieczeństwa dzieci
6. Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola.   Nauczyciele współpracują z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania
7. Przedszkole będzie otwarte na relacje  międzyludzkie, partnerstwo i życzliwość, przestrzeganie praw dziecka.
8. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

                                                                                       MISJA PRZEDSZKOLA
Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie , stać się samodzielnym i otwartym na świat
    Najważniejszym obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy uczącego w przedszkolu jest zapewnienie swoim podopiecznym całodziennego psychofizycznego bezpieczeństwa. Nie mniej ważnym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi na takie sytuacje życiowe, w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im w jaki sposób to czynić. Przedszkole spełnia zadania w tej mierze poprzez:
•    dostosowane do potrzeb rozwoju i bezpieczeństwa dzieci wyposażenie sal w odpowiednie meble, sprzęty, pomoce i zabawki,
•    zajęcia i zabawy wspomagające harmonijny rozwój psychofizyczny,
•    bezpieczny sprzęt (stały lub przenośny) do zabaw na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym,
•    stałą opiekę nad dziećmi wykazującymi symptomy choroby, do czasu przyjścia rodziców,
•    podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
•    prowadzenie pedagogizacji rodziców – organizowanie spotkań z osobami wspierającymi pracę przedszkola w zakresie opieki i wychowania            (min. psychologiem, pedagogiem, lekarzem).
•    Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym ,estetycznym otoczeniu

Pragniemy, w każdym dziecku wzbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.  Chcemy , aby nasi wychowankowie mieli bogatą wyobraźnię twórczą , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych ,lepszych
i oryginalnych rozwiązań.


                                                                            WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
– ciekawe świata,
– ufne w stosunku do nauczycieli,
– radosne,
– aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
– uczciwe i prawdomówne,
– kulturalne i tolerancyjne,
– świadome zagrożeń.

Dziecko ma prawo do :
– serdecznej, mądrej miłości i ciepła,
– spokoju i samotności, gdy tego chce,
– proszenia o to , czego chce ( ale nie wymagania tego),
– wyrażania swojego zdania,
– nielogicznego postępowania  bez konieczności uzasadniania,
– samodzielnego podejmowania decyzji,
– indywidualnego i własnego tempa rozwoju,
– zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
– pomocy ze strony dorosłych,
– popełniania błędów,
– odnoszenia sukcesów
– zmiany zdania
– nauki, informacji , badania i eksperymentowania.

Dziecko ma obowiązek:
– używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,
– dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
– dbać o porządek w swoim otoczeniu,
– dbać o swój wygląd i  estetykę ubrania,
– przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:
-  okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
-  szanować godność i wolność osobistą drugiego człowieka,
-   wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

 

                                                                         ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:
Absolwent Przedszkola  Samorządowego nr 51 „Przyjazne’’ posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu  osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Umiejętności społeczne i wychowanie patriotyczne :
– nawiązuje prawidłowe kontakty  z rówieśnikami i dorosłymi,
– zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
– przestrzega reguł obowiązujących  w społeczności dziecięcej  i świecie dorosłych,
– wykazuje inicjatywę w zabawie,
– uwzględnia prawa innych,
– wie, że należy pomagać innym w trudnych sytuacjach,
– szuka sposobów rozwiązywania konfliktów,
– zna swój adres,
– wie że mieszka w Polsce i jest Polakiem,
– rozpoznaje i nazywa symbole narodowe i stolicę Polski,
– wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.

Dojrzałość emocjonalna i rozumienie świata wartości
– rozpoznaje emocje, potrafi je nazwać i adekwatnie je wyraża i właściwie reaguje na emocje innych,
– potrafi ocenić zachowanie jako dobre lub złe,
– prawidłowo reaguje na porażkę , nie wycofuje się , poszukuje nowych rozwiązań,
– rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń.

Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych:
– orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach  i korzystaniu ze środków transportu,
– zachowuje ostrożność wobec nieznajomych,
– wie ,czym jest zdrowie i życie , potrafi chronić je przed zagrożeniami,
– wie ,jak zachować się w sytuacji zagrożenia , gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić,
– zna numery alarmowe,
– wie, że nie można samodzielnie używać lekarstw i stosować środków chemicznych,,
– próbuje samodzielnie organizować sobie czas.

Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną:
– przestrzega higieny osobistej,
– jest sprawne i aktywnie fizycznie,
– zna zasady zdrowego odżywiania,
– rozumie konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia / mycie, gotowanie/,
– wie, że nie należy zrywać i spożywać nieznanych roślin i owoców,
– wie, że podczas choroby konieczne jest przyjmowanie lekarstw i,że podaje je tylko osoba dorosła.

Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne:
– jest samodzielne w zakresie samoobsługi,
– wie kiedy i dlaczego należy myć ręce,
– dba o swoje rzeczy i schludny wygląd,
– utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
– właściwie zachowuje się przy stole.

Rozwój mowy:
– koncentruje uwagę na rozmówcy,
– wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia,
– wyraża własne sądy,
– pyta o niezrozumiałe słowa i fakty,
– rozumie dłuższe treści czytane i opowiadane,
– rozumie złożone polecenia,
– wymawia wszystkie głoski prawidłowo.

Czynności intelektualne:
– rozumie i określa stosunki przestrzenne czasowe i ilościowe,
– różnicuje stronę lewą i prawą,
– klasyfikuje przedmioty podając uogólnienia,
– układa historyjko obrazkowe, potrafi przewidywać i wnioskować,
– liczy, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
– tworzy sekwencje wieloelementowe,
– dysponuje sprawnością rąk  oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do nauki pisania,
– rysuje wzory od lewej  do prawej strony kartki,
– rozpoznaje w słowach sylaby i głoski,
– interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki pisania i czytania.

Rozumienie i znajomość świata przyrody:
– dostrzega  zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianami pór roku,
– dostrzega przystosowanie roślin i zwierząt  do życia w określonym środowisku,
– wie, jakie niebezpieczeństwa zagrażają przyrodzie ze strony człowieka,
– wie, w jaki sposób człowiek może chronić przyrodę.

Wychowanie przez sztukę:
– wypowiada swoją zdolność do przeżywania poprzez różnorodne techniki plastyczne,
– jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody,
– zna różne instytucje  kulturalne, bywa w nich i wie jak się w nich zachować,
– zna i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,
– wykonuje proste formy taneczne,
– odgrywa role w zabawach parateatralnych.

 

                                                                   CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
3. Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami
i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy
nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.
4. Stwarzanie dzieciom możliwości do podejmowania różnorodnej aktywności i rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań,

 

                                                                 KRYTERIA SUKCESU , OCZEKIWANE EFEKTY:
1. Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy ,która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom i dzięki temu wszyscy mają świadomość funkcjonowania i specyfiki naszej placówki.
2. Zwiększy się gwarancja zabawy i pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa.
3. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
4. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy i imprezach.
5. Oferta edukacyjna przedszkola będzie na bieżąco weryfikowana i modyfikowana.
6. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą miały ukształtowane dobre nawyki żywieniowe
i przyzwyczajenia warunkujące im zdrową i bezpieczną zabawę.
7. Wszystkie dzieci opuszczające nasze przedszkole będą emocjonalnie dojrzała ( na miarę swoich możliwości) do podjęci nauki w szkole  a ich postawa i zachowanie  będą odpowiadać wartościom i normom ogólnie przyjętym jako pozytywne.
8. Wzrośnie aktywność dzieci w zakresie przejawiania zainteresowań światem przyrody i ekologią.
9. Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne , zabawki itp.

 

                                                                        Mocne strony przedszkola:
•    duży, przestronny, wolnostojący budynek,
•    nowocześnie wyposażona kuchnia dysponująca piecem konwekcyjnym
•    całodzienne wyżywienie, świeże posiłki są przygotowywane na miejscu w oparciu o własną kuchnię
•    duży ogród, dobrze wyposażony, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci,
•    kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu,
•    dobrze wykształceni nauczyciele,
•    realizacja autorskich programów edukacyjnych,
•    atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego,
•    stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci,
•    szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

                                                                             METODY PRACY
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m. in.:
•    Techniki C. Freineta,
•    aktywizujące: burza mózgów, projektu…
•    Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów
      w nauce matematyki,
•    Kinezjologię   edukacyjną,   opracowaną   przez   dr   P.E.Dennisona,   określoną   mianem „gimnastyki mózgu”,
•    zabawy badawcze i doświadczenia
•    Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu       z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
•    Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
•    Zabawy taneczno-rytmiczne
•    Aktywne słuchanie muzyki B.Strauss
•    Drama, pantomima,
•    Zabawy paluszkowe,
•    Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:
•    relaksacyjne: muzyka relaksacyjna, masażyki, bajki terapeutyczne

 

                                                                                PROGRAMY
•    Program adaptacyjny.
•    Roczny plan pracy.
•    Program współpracy z rodzicami " Przedszkole drugim domem jest".
•    Program Zabaw Fundamentalnych
•    Program wychowania przedszkolnego „ Dar Zabawy” F.Froebla
•    Programy własne nauczycieli. 

 

                                                                              FORMY WSPÓŁPRACY
RODZICE
Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Realizowane są ich  inicjatywy  na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje
z rodzicami wychowanków.
FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI :
Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców
w wychowaniu:
    zebrania ogólne i grupowe,
    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
    prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły)
    zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
    zajęcia otwarte,
    zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog),
    udział w uroczystościach przedszkolnych,
    włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
    udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
    wystawy, wycieczki,

DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW
Rodzice mogą współdecydować w zakresie:
    udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, zajęć logopedii i innych),
    czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
    udziału dziecka w wycieczkach,
    wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej
i na terenie przedszkola,
    ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
    wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych
    opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
    organizacji imprez przedszkolnych,
    wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
    propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

ŚRODOWISKO
W  pracy  dydaktycznej,  opiekuńczej  i  wychowawczej  podejmowana  jest  współpraca z  różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy  służących  wspomaganiu  i  ukierunkowywaniu  rozwoju  dzieci  zgodnie  z  ich  wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturalnym i przyrodniczym. 
CELE:
    promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym
    rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
    kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
    kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
    urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
    poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
    podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej(Festyn);
    włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy


                                                                              Współpracujemy z :
      Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Allegro’’
      Straż Miejska – cykliczne spotkania połączone z pokazem i pogadanką na temat bezpieczeństwa
      Straż Pożarna – poznanie pracy strażaka
      Policja – poznanie pracy policjanta, spotkania z przedstawicielem
      Szkołą Podstawową nr 2, 9
      Fundacja Pomóż Im- udział w akcji Pola Nadziei
      Placówkami przedszkolnymi w Białymstoku oraz Polsce (udział w konkursach),
      Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku
      Studio Działań kreatywnych DanceOFFnia- lekcje pokazowe
      Akademia Nauki
      Przedszkoliada
      Paaro

 

                                                                            TRADYCJE PRZEDSZKOLNE
W naszym przedszkolu organizujemy wiele imprez cyklicznych zarówno dla całych rodzin, jak i dla wszystkich dzieci z przedszkola. Należą do nich m. in.
a)    uroczystości z udziałem rodziców:
- Jasełka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Rodziny w formie wspólnych zabaw, -
uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
b) uroczystości i imprezy dla wszystkich dzieci z przedszkola:
- „Pasowanie na przedszkolaka”,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Zabawa z Mikołajem,
- Walentynki,
- Bal Karnawałowy,
- Powitanie Wiosny
- spotkania związane z poznawaniem tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
Dzieci raz w miesiącu oglądają teatrzyki lub słuchają muzyki na żywo podczas koncertów. Dzięki temu  nabywają pierwszych doświadczeń w byciu widzem i słuchaczem.
c)    Udział w akcjach charytatywnych :
- pomoc dla białostockiego schroniska dla zwierząt
- pomoc dzieciom na Litwie
- Szlachetna paczka
- akcje ekologiczne : Ratujmy białostockie kasztany, Sprzątanie świata

 

                                                                                 PROMOCJA PRZEDSZKOLA
Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym. Aby być zauważonym na „rynku edukacyjnym” warto podjąć odpowiednie starania. Jest to współcześnie bardzo ważne zadanie wynikające z konkurencyjności placówek oświatowych
•    systematyczne uaktualnianie strony internetowej placówki;
•    eksponowanie w holu przedszkola pucharów, dyplomów i podziękowań otrzymanych przez przedszkole
•    prezentacja dziecięcych prac plastycznych w przedszkolu i poza nim
•    zapraszanie ludzi znanych i ciekawych  na zajęcia i uroczystości;
•    organizowanie dni otwartych, dni adaptacyjnych;
•    udział w konkursach, przeglądach, wystawach prac plastycznych, olimpiadach sportowych
•    organizowanie uroczystości, festynów rodzinnych, spotkań świątecznych, jubileuszy
•    prezentowanie osiągnięć placówki w środowisku lokalnym
•    upowszechnianie informacji o placówce w biuletynach i folderach

 

UWAGI O REALIZACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA: 
-  koncepcja jest otwarta i podlega modyfikacjom,
-  koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola samorządowego nr 51 „Przyjazne”,
-  koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna,
-  zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora  przedszkola i Rady Rodziców,

Koncepcję opracowały:
Beata Głowacka
Joanna Eliza Jaźwińska
Anna Kalinowska