Rekrutacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

"Przyjazna nauka dla przedszkolaków"

 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci, nauczycieli i rodziców w projekcie pt.: Przyjazna nauka dla przedszkolaków" nr projektu RPO.03.01.01-20-0369/19  w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym w partnerstwie przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku, w okresie od 01.09.2020 do 30.04.2022. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pt.: „Przyjazna nauka dla przedszkolaków" , zwanego dalej projektem, który realizowany jest w partnerstwie przez Miasto  Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 51 w Białymstoku poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 125 (61K,64M) dzieci przedszkola poprzez udział w zajęciach, warsztatach, laboratoriach oraz nabycie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci przez 9 nauczycielek przedszkola poprzez udział w szkoleniach w okresie trwania projektu.
 3. Okres realizacji projektu: 01.10.2020 do 30.04.2022

 

 

II. Warunki uczestnictwa

 1. Projekt skierowany jest do:
 • 125 dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 51, zamieszkałych w województwie podlaskim (zgodnie z KC)
 • 9 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 51
 1. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
 2. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości płci.
 3. Warunkiem uczestnictwa dzieci w projekcie jest wypełnienie i  podpisanie przez Przedstawiciela Ustawowego (rodziców/opiekunów) uczestników projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenie jej wraz z załącznikami do Biura Projektu / siedziby Przedszkola w określonych terminach: od 01.10.2020 do 31.10.2020 w godzinach 8-17.
 4. Warunkiem uczestnictwa nauczycieli w projekcie  jest wypełnienie i  podpisanie przez uczestników projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczenie jej wraz z załącznikami do Biura Projektu / siedziby Przedszkola w określonych terminach: od 01.10.2020 do 31.10.2020 w godzinach 8-17
 5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 6. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu ustalona będzie przez Dyrektora/kę Przedszkola na zakończenie rekrutacji;  na podstawie analizy dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych wg kryteriów komplementarności dokumentów. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały dzieci z niepełnosprawnością oraz z deficytami na podstawie orzeczenia.
 7. Rekrutacja może być ponowiona w następnym roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, możliwy będzie ich udział w projekcie poprzez dołączanie do grup.
 8. Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Projekcie zostanie podana do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie listy rekrutacyjnej w siedzibie przedszkola.
 9. Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu zostanie przedstawiona na zakończenie rekrutacji.

III. Zasady rekrutacji

 1. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie internetowej www.ps51.bialystok.pl  oraz w biurze przedszkola.
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie kryteriów:
 • dzieci zamieszkują na terenie województwa podlaskiego, - dzieci są w wieku przedszkolnym, - dzieci uczęszczają do Przedszkola Samorządowego Nr 51 w Białymstoku
 • nauczyciele zamieszkują na terenie województwa podlaskiego, są pracownikami  Przedszkola Samorządowego Nr 51; motywacja nauczyciela, zgoda dyrektora przedszkola na udział w projekcie;
 1. Kryteria pierwszeństwa: u dziecka jest stwierdzona niepełnosprawność lub inne deficyty (orzeczenie o niepełnosprawności).
 2. Przedstawiciele ustawowi (Rodzice/opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

IV. Zajęcia dodatkowe

 1. Zajęciami dodatkowymi w ramach projektu zostanie objętych 125 dzieci uczęszczających do PS 51, 9 nauczycieli/lek pracujący w PS 51.
 2. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie:
  1. Mądry Przedszkolak. Już czytam- Zajęcia dla dzieci 3-4 oraz 5-6 letnich rozwijające umiejętność nauki czytania i rozumienia tekstu, zapamiętywania przy pomocy zabawy, ćwiczeń kinezjologicznych, technik pamięciowych, koncentracji - w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  2. Mądry Przedszkolak. Język angielski- dla wszystkich dzieci prowadzony na zasadzie nowoczesnego nauczania, wykorzystujący narzędzia technologiczne takie jak: laptop, tablica multimedialna, karty pracy, podręczniki – w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  3. Mądry Przedszkolak. Tabletowa matematyka-  Program dla wszystkich dzieci łączący w sobie nowoczesne metody technologiczne (tablet, aplikacja) połączone z ciekawie opracowanymi książeczkami do nauki.  Program rozbudzający zainteresowanie naukami ścisłymi – w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  4. Mądry Przedszkolak. Wielkie BUM - Program nauki doświadczania świata dla wszystkich dzieci, poprzez wybuchy, eksperymenty, pokazy; rozbudzający naturalną ciekawość świata każdego  dziecka, uczący wspólnego działania, rozwijający kreatywność, zainteresowanie biologią, chemią, fizyką, otaczającymi nas zjawiskami przyrody– w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
  5. Mądry Przedszkolak- Taniec i teatr- czyli jestem gwiazdą- program dla wszystkich dzieci, którego celem jest rozbudzenie pasji artystycznych, ale  przede wszystkim zapewnienie dzieciom większej ilości ruchu. Poprzez występy artystyczne, teatralne dzieci pogłębią chęć wspólnego działania, występowania na scenie, nauczą się skutecznej walki z teatralną tremą i nieśmiałością- w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę ( godz. dyd= 30 min)
 3. Zajęcia dla  9 nauczycieli przygotowujące do wdrożenia i wykorzystania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych w zakresie naukowo – technicznym. Zajęcia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
 4. Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:  materiały szkoleniowe.
 5. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu oferowanych zajęć/szkoleń.

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Przedstawiciel ustawowy (Rodzic/opiekun) zobowiązany jest do: - zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach, poza godzinami wypełniania podstawy edukacyjnej.
 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez dziecko, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów oraz pomocy w znalezieniu innej osoby na miejsce dziecka.

VI. Monitoring uczestników projektu

 1. Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów będzie monitorowany w oparciu o ankiety ewaluacyjne wypełniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
 2. Potwierdzeniem otrzymanego wsparcia jest dokumentacja opracowana przez kadrę Przedszkola i zatwierdzona przez Koordynatora projektu (listy obecności dzieci, dzienniki zajęć).

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 2.  Samorządowe Przedszkole Nr 51  zapewnia zaplecze lokalowe, kadrowe i techniczne, niezbędne do należytej realizacji projektu.

VIII. Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa - do rekrutacji dzieci

 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do rekrutacji dzieci / do rekrutacji nauczycieli

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie o niepełnosprawności- do rekrutacji dzieci

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - formularz zgłoszeniowy dziecka - do rekrutacji dzieci

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - formularz zgłoszeniowy nauczyciela- do rekrutacji nauczycieli

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - umowa uczestnictwa w projekcie - do rekrutacji dzieci

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - umowa uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli- do rekrutacji nauczycieli

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

  Załącznik nr 1

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I  OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

Ja, niżej podpisana/y.......................................................................................................... (imię i nazwisko osoby dorosłej) uczestnik / Przedstawiciel Ustawowy (Rodzic/Opiekun) ................................................................................................................ (imię i nazwisko dziecka)

deklaruję uczestnictwo w projekcie  moje (mojej/mego córki/syna)  pt.: „Przyjazna nauka dla przedszkolaków" w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym w partnerstwie przez Miasto  Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17 oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Legionowa 14/16 w okresie od 01.10.2020 do 30.04.2022. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oświadczam, że spełniam / dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem, o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.

 

                01.10.2020……………………………..……………….

Data i czytelny podpis uczestnika*/osoby upoważnionej

 

Deklaracja zapoznania się z regulaminem:

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz że zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień.

 

                01.10.2020……………………………..……………….

Data i czytelny podpis uczestnika*/osoby upoważnionej

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka w celu udokumentowania działań prowadzonych w ramach realizacji projektu (Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu).

 

                01.10.2020……………………………..……………….

Data i czytelny podpis uczestnika*/osoby upoważnionej

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pt.: „Przyjazna nauka dla przedszkolaków" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl);
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@mfipr.gov.pl i iod@wup.wrotapodlasia.pl);
  3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
  5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok (nazwa i adres właściwej IZ/IP), beneficjentowi realizującemu projekt  - Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe nr 51 Przyjazne  w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17, 15-873 Białystok (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16,  15-099 Białystok (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP,  Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
  6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
  7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;
  8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
  9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
  10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
  12. po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020**.

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

  Załącznik nr 3

                OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB INNCH STWIERDZONYCH DEFICYTACH

 

 

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

Proszę podkreślić TAK lub NIE w poniższych opisach:

Dziecko niepełnosprawne

TAK

NIE

Dziecko posiadające orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TAK

NIE

Dziecko posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TAK

NIE

Dziecko przewlekle chore

TAK

NIE

 

 

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Załącznik nr 4

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu dziecka
„Przyjazna nauka dla przedszkolaków”

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

Płeć

 • kobieta
 • mężczyzna

Adres zamieszkania (dane kontaktowe)

Województwo

PODLASKIE

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Ulica

 

Numer domu/lokalu

 

Telefon stacjonarny/komórkowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

PESEL Uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek w chwili przystąpienia  do projektu (wpisać)

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

TAK       /       NIE *

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

TAK       /       NIE *

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK       /       NIE *

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

TAK       /       NIE *

                         

*niepotrzebne skreślić

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

 

 

 

Załącznik nr 5

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Nauczyciela
„przyjazna nauka dla przedszkolaków”

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

Płeć

 • kobieta
 • mężczyzna

Adres zamieszkania (dane kontaktowe)

Województwo

PODLASKIE

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Ulica

 

Numer domu/lokalu

 

Telefon stacjonarny/komórkowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

PESEL Uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek w chwili przystąpienia  do projektu (wpisać)

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

TAK       /       NIE *

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

TAK       /       NIE *

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK       /       NIE *

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

TAK       /       NIE *

                         

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż jestem zatrudniona na stanowisku ....................................... w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 w Białymstoku na zasadzie umowy  o pracę/zlecenia/dzieła/innej

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

 

                     

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

   

 

 

 

 

Załącznik nr 6                                                                                                                                                

                                                                                                     

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA DZIECI

zawarta w dniu  01.10.2020r. w Białymstoku

pomiędzy:

 

Przedszkolem Samorządowym Nr 51 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17, NIP: 5423189852 zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU" reprezentowanym przez Panią Dyrektor Przedszkola Panią Krystynę Winnicką  zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU"

 

Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka z siedzibą w: ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok reprezentowanym przez Panią Emilię Karolinę Seroka zwanego dalej „PARTNEREM PROJEKTU"

 

a

..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka) zwanego dalej Przedstawicielem Ustawowym

zam.......................................................................................................................................................

działającym na rzecz:............................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

zwanym/-ną dalej „UCZESTNIKIEM"

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział dziecka w Projekcie pt.: Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w partnerstwie przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w okresie 01.10.2020-30.04.2022. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

§ 2.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany w terminie od 01.10.2020 r. do 30.04.2022 r.
 3. Udział  w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 3.

    1. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika (rodzic/opiekun) przedkłada stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na udział w projekcie przez Uczestnika oraz złożenie przez niego niezbędnych oświadczeń i dokumentów.
    2. Przedstawiciel Ustawowy (rodzic/opiekun) oświadcza, że Uczestnik kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

§ 4.

Realizator projektu zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dodatkowych zgodnie z przyjętym przez Zespół Zarządzający harmonogramem i tematyką.
 2. Udostępnienia nieodpłatnie Uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych.
 3. Prowadzenia dokumentacji szkolenia.
 4. Zapewnienia kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne
 5. Zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach RPO WP.

§ 5.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest w imieniu Uczestnika do:

    1. Zgłaszania się na zajęcia edukacyjne w dniu, o godzinie i w miejscu wskazanym w harmonogramie zajęć.
    2. Sumiennego uczestnictwa w zajęciach.
    3. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi podczas udziału w projekcie.
    4. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli takowe będą wymagane.
    5. Udzielania REALIZATOROWI PROJEKTU informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia sprawozdawczości projektu.

§ 6.

    1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w §2 pkt. 2.
    2. Przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun)  może   rozwiązać  niniejszą umowę przed zakończeniem szkolenia za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
    3. Wypowiedzenie określone w pkt.2 jest skuteczne od dnia akceptacji go przez REALIZATORA PROJEKTU.
    4. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 Przedstawiciel ustawowy może zostać zobowiązany do zwrotu REALIZATOROWI PROJEKTU poniesionych przez niego kosztów związanych z jego dotychczasowym udziałem w projekcie, o ile wypowiedzeniu nie będą towarzyszyły istotne i dokumentowane przesłanki.

§ 7

    1. REALIZATOR PROJEKTU może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji:
     • nieusprawiedliwionego systematycznego niezgłaszania się Uczestnika na zajęcia projektowe.
 1.  Wypowiedzenie umowy jest skuteczne w momencie doręczenia go w formie pisemnej do Przedstawiciela ustawowego.

§ 8.

    1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z zastosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Białymstoku.
    2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
    3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

           

* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnych opiekunów

 

 

......................................................................

PODPIS REALIZATORA PROJKETU

 

 

......................................................................

PODPIS PARTNERA PROJKETU

 

                                                                                                                                                   

 

 

Załącznik nr 7

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI

W dniu 01.10.2020r w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy:

Przedszkolem Samorządowym Nr 51 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17, NIP: 5423189852 zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU" reprezentowanym przez Panią Dyrektor Przedszkola Panią Krystynę Winnicką  zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU"

 

Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka z siedzibą w: ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok reprezentowanym przez Panią Emilię Karolinę Seroka zwanego dalej „PARTNEREM PROJEKTU"

a

............................................................................................................................................................ (imię i nazwisko Nauczyciela)

zam.......................................................................................................................................................

zwanego dalej „UCZESTNIKIEM"

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział dziecka w Projekcie pt.: Przyjazna nauka dla przedszkolaków"; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w partnerstwie przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w okresie 01.10.2020-30.04.2022. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

§ 2.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany w terminie od 01.10.2020 r. do 30.04.2022 r.
 3. Udział  w projekcie jest bezpłatny.

§ 3.

 1. Uczestnik oświadcza, że kwalifikuje się do objęcia wsparciem projektu na podstawie załączonej umowy o pracę/zlecenie/dzieło/innej zawartej między Uczestnikiem a Przedszkolem Samorządowym Nr 51.

 

 

§ 4.

Realizator projektu zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dodatkowych zgodnie z przyjętym przez Zespół Zarządzający harmonogramem i tematyką.
 2. Udostępnienia nieodpłatnie Uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych.
 3. Prowadzenia dokumentacji szkolenia.
 4. Wydania Uczestnikom zaświadczenia o ukończenia uczestnictwa w projekcie.
 5. Zapewnienia kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne
 6. Zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach RPO WP.

§ 5.

Uczestnik zobowiązuje się do:

       1. Zgłaszania się na zajęcia edukacyjne w dniu, o godzinie i w miejscu wskazanym w harmonogramie zajęć.
       2. Sumiennego uczestnictwa w zajęciach, wypełniania list obecności.
       3. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi podczas udziału w projekcie.
       4. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli takowe będą wymagane.
       5. udzielania REALIZATOROWI PROJEKTU informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia sprawozdawczości projektu.

§ 6.

       1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w §2 pkt. 2.
       2. Uczestnik może   rozwiązać  niniejszą umowę przed zakończeniem szkolenia za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
       3. Wypowiedzenie określone w pkt.2 jest skuteczne od dnia akceptacji go przez REALIZATORA PROJEKTU.
       4. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu REALIZATOROWI PROJEKTU poniesionych przez niego kosztów związanych z jego dotychczasowym udziałem w projekcie, o ile wypowiedzeniu nie będą towarzyszyły istotne i udokumentowane przesłanki.

§ 7

    1. Realizator projektu może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji:
 • nieusprawiedliwionego systematycznego niezgłaszania się Uczestnika na zajęcia projektowe.

2.  Wypowiedzenie umowy jest skuteczne w momencie doręczenia go w formie pisemnej do Uczestnika.

 

§ 8.

    1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z zastosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Białymstoku.
    2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
    3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

           

* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnych opiekunów

 

 

......................................................................

PODPIS REALIZATORA PROJKETU

 

 

......................................................................

PODPIS PARTNERA PROJKETU

 

 

                 

 

 

               

 

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** Dotyczy uczestnika projektu.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.