Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr.126, poz. 1384 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr. 61, poz. 624, z 2002 r. Nr. 10 poz.96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr. 66, poz. 606, z 2005 r. Nr. 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69)
 5. Statut przedszkola
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U z dnia 15 stycznia 2009 r.
Cel procedury

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

Bezpieczeństwo

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych.
 5. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
 8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 9. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola odnotowywany jest w dzienniku zajęć.
 10. Nauczyciel odpowiedzialny jest za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
 11. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez woźne oddziałowe.
 12. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 13. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela - zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nawet na chwilę.
 14. Nie wolno dzieciom samodzielnie wychodzić z sali.
 15. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 16. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.
Zdrowie

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z objawami chorobowymi np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, stan zapalny oczu, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach / złamania, zabiegi chirurgiczne, inne/ dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczycielki na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia , stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu / katar, kaszel, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból ucha, wysypka, podwyższona temperatura, urazy i inne/ NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności, w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor zobowiązani są do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych , rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych, maści i żelu.
 14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym / nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali/.
 15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Postanowienia końcowe

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
akty_prawne / regulaminy

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry