Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/ 2019

       Harmonogram tygodniowy

 

Poniedziałek

Wtorek 

Środa

 Czwartek

Piątek

     Szachy

Grupy I-V

 

Tańce

Grupy III –V

 

Rytmika

Grupy I -II

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

Grupy III –V

Zajęcia taneczne

Grupy I-V

Zespół taneczny tańca towarzyskiego

Gimnastyka korekcyjna

 

Zajęcia sportowe

Grupy II-V

 

Zumba

 Grupy II- V

Religia katolicka

Religia prawosławna

Grupy IV-V

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

Koło teatralne w roku szkolnym 2017/2018

    Zajęcia z koła teatralnego prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych w oparciu o program autorski ,,Słowo, Muzyka, Ruch" Elżbiety Prymaka .Uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego umożliwia dziecku dorastanie do roli widza, miłośnika sztuki teatralnej i godnego odbiorcy sztuki w ogóle. Istotne jest to, że ów proces przebiega niepostrzeżenie dzięki metodom opartym na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. Wykorzystujemy m.in. elementy  pedagogiki zabawy, dramy, metody improwizacji ruchowej wg R. Labana.

Cele   ogólne:

 1. Nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.
 2. Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
 3. Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.
 4. Udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci.
 5. Uwrażliwianie na muzykę, pobudzanie dzieci do ekspresji ruchowej.
 6. Inscenizowanie krótkich scenek teatralnych i wystawianie przedstawień lalkowych.
 7. Wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.
 8. Udział w przygotowywaniu scenografii, kukiełek, strojów. Nad pracą kół teatralnych czuwają koordynatorzy : Elżbieta Prymaka ,Izabela Druba,Natalia Kafara wink

   

Dzieci z koła teatralnego „Bajkolandia” miały okazję uświetnić swoimi występami na różnego rodzaju uroczystościach i imprezach przedszkolnych w których uczestniczyli niejednokrotnie dzieci, rodzice i nauczycieli. Zapraszamy na krótką fotorelację:

 

Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2017r.

      Patriotyczne śpiewanie z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

 

Dzień Pluszowego Misia 24.11

Mikołajki 06.12.17

      Jasełka 13.12-14.12

 


KOŁO TANECZNE ,,KARMELKI"
 

Zajęcia taneczne w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone są przez nauczyciela: Annę Kalinowską we wszystkich grupach wiekowych.

CELE:

- rozwijanie dziecięcych uzdolnień

- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

- kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała

- kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych

- doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

- rozwijanie płynności i estetyki ruchu

- kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny

- umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń

- udział w pokazach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku lokalnym

- rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością

   


  Szachy


 

   

    Nauka gry w szachy jest oparta przede wszystkim pracy na szachownicy ale jest też urozmaicana o prezentacje multimedialne oraz różnego rodzaju zabawy. Podczas nauki tematyka jest często rozszerzana o ciekawostki wykraczające poza ramy stricte szachowe. Uczniowie są stawiani przed różnymi wyzwaniami i zagadkami wymagającymi logicznego myślenia, często nieszablonowego. Moim zdaniem najważniejsze jest, aby uczeń lubił szachy oraz zajęcia. Nie naciskam na wyniki, kto zechce być mistrzem i włoży wysiłek w swoje postanowienie, zostanie nim. Dla mnie najważniejszy jest i zawsze będzie człowiek, dlatego staram się wychodzić uczniom naprzeciw.

Celami i zadaniami nauki gry w szachy są:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka:
  • poprawa koncentracji, zwiększenie cierpliwości i wytrwałości dziecka bez względu na jego wiek,
  • rozwijanie twórczości, intuicji i umiejętności podejmowania decyzji,
  • ćwiczenie pamięci oraz umiejętności analitycznego myślenia,
 • pozytywny wpływ nauki gry w szachy na przyszłe osiągnięcia szkolne,
 • nauka gry w szachy od podstaw oraz doskonalenie umiejętności u uczniów znających podstawy.

 

 


Koło plastyczne

    W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z koła plastycznego odbywają się z chętnymi dziećmi
w każdej grupie wiekowej wg założeń programu "Pędzelek" M.Godlewskiej, Joanny Żygieło.  Dzieci będą poznawać ciekawe techniki plastyczne, będą mogły eksperymentować z kolorem, fakturą. Poznają dzieła znanych twórców.

Cel główny programu:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań.

 

Cele szczegółowe:

 1. Rozbudzenie aktywności plastycznej dzieci.
 2. Zaspokajanie ich potrzeb twórczych.
 3. Wyrównywanie braków dzieci mniej sprawnych manualnie.
 4. Poznanie nowych technik plastycznych.
 5. Stworzenie radosnej i serdecznej atmosfery sprzyjającej twórczej działalności.
 6. Nabywanie wiedzy o sztuce – budzenie zaciekawienia dziełami mistrzów.
 7. Rozbudzanie radości z kontaktu z plastyką.

Nad pracą w poszczególnych grupach czuwają wychowawczynie, zaś koordynatorem w placówce jest Małgorzata Godlewska.

 


Gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2017/2018

 • Zajęcia prowadzi instruktor gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej mgr Izabela Druba
 • Zajęcia korekcyjne prowadzone są w oparciu o program własny pt. „Dobra postawa to podstawa”. Cele programu:

CELE GŁÓWNE

- zapobieganie stwierdzonym wadom postawy;

- współpraca z rodzicami w celu zapobiegania wadom postawy

CELE SZCZEGÓŁOWE

- opanowanie umiejętności przyjmowania postawy skorygowanej;

- zapoznanie z pozycjami wyjściowymi do ćwiczeń w gimnastyce korekcyjnej;

- rozciąganie mięśni przykurczonych;

- kształcenie mięśni wysklepiających stopy

- wzmacnianie mięśni kończyn dolnych

- doskonalenie mięśni posturalnych;

- kształcenie świadomości własnego ciała;

- zapoznanie ze sposobami dbania o higienę życia codziennego;

- aktywizowanie rodziców do czynnej pomocy w niwelowaniu wady postawy dziecka;

 • W zajęciach korygujących wady postawy wykorzystana zostanie forma zabawowa jak również zestawy ćwiczeń w obwodzie stacyjnym
 • W zajęciach uczestniczą dzieci 3-5-letnie na podstawie zaświadczenia ze zdiagnozowaną wadą postawy przez lekarza specjalistę
 • W tym roku szkolnym działania korekcyjne będą obejmować wady: stopa płasko – koślawa, kolana koślawe
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – piątek 12:00 – 12:30
 • Dzieci ćwiczą w stroju gimnastycznym (krótkie spodenki i bawełniana bluzka z krótkim rękawem), na bosaka

 

Fotorelacja z zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej:

Tor przeszkód z wykorzystaniem sprzętu sportowego- ćwiczenia na płaskostopie

 

 


                       Przedszkoliada - Zajęcia sportowe 

        

Adresatami programu „Przedszkole i piłka” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć „Przedszkole i Piłka” jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.
Program zajęć jest logicznie ułożony - od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród przedszkolaków.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • ukulturalnianie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

W pierwszym semestrze zajęć „Przedszkole i piłka” najważniejszym zadaniem jest zachęcenie i zainteresowanie przedszkolaków ukierunkowaną aktywnością fizyczną poprzez zabawy z piłkami.
Kontynuacja zajęć w drugim semestrze służyć ma utrzymanie ciągłości aktywności fizycznej dzieci i dalszemu rozwijaniu ich umiejętności.
CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę,
 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej,
 • radzenie sobie z konfliktami,
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości,
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej,
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka,
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości,
 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki
 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play

Program jest realizowany w wymiarze jednych zajęć tygodniowo w grupach maksymalnie 12-osobowych. Czas trwania zajęć jednej grupy to 35 min., choć w przypadku dzieci w wieku trzech lat realizujemy także zajęcia krótsze. Realizacja jednego cyklu programu zajmuje minimum dziewięć z dwunastu miesięcy. Realizacja całości programu zajmuje minimum trzy, a kompleksowo cztery lata.

Program „Przedszkole i piłka” przeznaczony jest dla przedszkolaków. Realizowany jest przez wykwalifikowanych instruktorów Przedszkoliada.pl.

 

 

      

     

       

   

   

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Zajęcia  taneczne z Panią Renatą Kuzyka

Dnia 03.12.2017r reprezentanci przedszkola brali udział w XIV OTWARTYCH MISTRZOSTWACH W TAŃCU TOWARZYSKIM W SP 19


    

    

 

 


 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry