Załącznik nr 7

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI

W dniu 01.10.2020r w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy:

Przedszkolem Samorządowym Nr 51 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17, NIP: 5423189852 zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU" reprezentowanym przez Panią Dyrektor Przedszkola Panią Krystynę Winnicką  zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU"

 

Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka z siedzibą w: ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok reprezentowanym przez Panią Emilię Karolinę Seroka zwanego dalej „PARTNEREM PROJEKTU"

a

............................................................................................................................................................ (imię i nazwisko Nauczyciela)

zam.......................................................................................................................................................

zwanego dalej „UCZESTNIKIEM"

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział dziecka w Projekcie pt.: Przyjazna nauka dla przedszkolaków"; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w partnerstwie przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w okresie 01.10.2020-30.04.2022. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

§ 2.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany w terminie od 01.10.2020 r. do 30.04.2022 r.
 3. Udział  w projekcie jest bezpłatny.

§ 3.

 1. Uczestnik oświadcza, że kwalifikuje się do objęcia wsparciem projektu na podstawie załączonej umowy o pracę/zlecenie/dzieło/innej zawartej między Uczestnikiem a Przedszkolem Samorządowym Nr 51.

 

 

§ 4.

Realizator projektu zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dodatkowych zgodnie z przyjętym przez Zespół Zarządzający harmonogramem i tematyką.
 2. Udostępnienia nieodpłatnie Uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych.
 3. Prowadzenia dokumentacji szkolenia.
 4. Wydania Uczestnikom zaświadczenia o ukończenia uczestnictwa w projekcie.
 5. Zapewnienia kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne
 6. Zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach RPO WP.

§ 5.

Uczestnik zobowiązuje się do:

       1. Zgłaszania się na zajęcia edukacyjne w dniu, o godzinie i w miejscu wskazanym w harmonogramie zajęć.
       2. Sumiennego uczestnictwa w zajęciach, wypełniania list obecności.
       3. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi podczas udziału w projekcie.
       4. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli takowe będą wymagane.
       5. udzielania REALIZATOROWI PROJEKTU informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia sprawozdawczości projektu.

§ 6.

       1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w §2 pkt. 2.
       2. Uczestnik może   rozwiązać  niniejszą umowę przed zakończeniem szkolenia za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
       3. Wypowiedzenie określone w pkt.2 jest skuteczne od dnia akceptacji go przez REALIZATORA PROJEKTU.
       4. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 Uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu REALIZATOROWI PROJEKTU poniesionych przez niego kosztów związanych z jego dotychczasowym udziałem w projekcie, o ile wypowiedzeniu nie będą towarzyszyły istotne i udokumentowane przesłanki.

§ 7

    1. Realizator projektu może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji:
 • nieusprawiedliwionego systematycznego niezgłaszania się Uczestnika na zajęcia projektowe.

2.  Wypowiedzenie umowy jest skuteczne w momencie doręczenia go w formie pisemnej do Uczestnika.

 

§ 8.

    1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z zastosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Białymstoku.
    2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
    3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

           

* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnych opiekunów

 

 

......................................................................

PODPIS REALIZATORA PROJKETU

 

 

......................................................................

PODPIS PARTNERA PROJKETU

 

 

                 

 

 

               

 

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** Dotyczy uczestnika projektu.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.