Załącznik nr 5

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Nauczyciela
„przyjazna nauka dla przedszkolaków”

Imię (imiona)

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

Płeć

 • kobieta
 • mężczyzna

Adres zamieszkania (dane kontaktowe)

Województwo

PODLASKIE

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Ulica

 

Numer domu/lokalu

 

Telefon stacjonarny/komórkowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

PESEL Uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek w chwili przystąpienia  do projektu (wpisać)

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

TAK       /       NIE *

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

TAK       /       NIE *

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK       /       NIE *

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

TAK       /       NIE *

                         

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż jestem zatrudniona na stanowisku ....................................... w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 w Białymstoku na zasadzie umowy  o pracę/zlecenia/dzieła/innej

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

 

                     

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

   

 

 

 

 

Załącznik nr 6                                                                                                                                                

                                                                                                     

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA DZIECI

zawarta w dniu  01.10.2020r. w Białymstoku

pomiędzy:

 

Przedszkolem Samorządowym Nr 51 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17, NIP: 5423189852 zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU" reprezentowanym przez Panią Dyrektor Przedszkola Panią Krystynę Winnicką  zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU"

 

Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka z siedzibą w: ul. Legionowa 14/16 15-099 Białystok reprezentowanym przez Panią Emilię Karolinę Seroka zwanego dalej „PARTNEREM PROJEKTU"

 

a

..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka) zwanego dalej Przedstawicielem Ustawowym

zam.......................................................................................................................................................

działającym na rzecz:............................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

zwanym/-ną dalej „UCZESTNIKIEM"

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział dziecka w Projekcie pt.: Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w partnerstwie przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku w okresie 01.10.2020-30.04.2022. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

§ 2.

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany w terminie od 01.10.2020 r. do 30.04.2022 r.
 3. Udział  w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 3.

    1. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika (rodzic/opiekun) przedkłada stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na udział w projekcie przez Uczestnika oraz złożenie przez niego niezbędnych oświadczeń i dokumentów.
    2. Przedstawiciel Ustawowy (rodzic/opiekun) oświadcza, że Uczestnik kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

§ 4.

Realizator projektu zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dodatkowych zgodnie z przyjętym przez Zespół Zarządzający harmonogramem i tematyką.
 2. Udostępnienia nieodpłatnie Uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych.
 3. Prowadzenia dokumentacji szkolenia.
 4. Zapewnienia kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne
 5. Zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach RPO WP.

§ 5.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest w imieniu Uczestnika do:

    1. Zgłaszania się na zajęcia edukacyjne w dniu, o godzinie i w miejscu wskazanym w harmonogramie zajęć.
    2. Sumiennego uczestnictwa w zajęciach.
    3. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi podczas udziału w projekcie.
    4. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli takowe będą wymagane.
    5. Udzielania REALIZATOROWI PROJEKTU informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia sprawozdawczości projektu.

§ 6.

    1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w §2 pkt. 2.
    2. Przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun)  może   rozwiązać  niniejszą umowę przed zakończeniem szkolenia za wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
    3. Wypowiedzenie określone w pkt.2 jest skuteczne od dnia akceptacji go przez REALIZATORA PROJEKTU.
    4. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 Przedstawiciel ustawowy może zostać zobowiązany do zwrotu REALIZATOROWI PROJEKTU poniesionych przez niego kosztów związanych z jego dotychczasowym udziałem w projekcie, o ile wypowiedzeniu nie będą towarzyszyły istotne i dokumentowane przesłanki.

§ 7

    1. REALIZATOR PROJEKTU może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji:
     • nieusprawiedliwionego systematycznego niezgłaszania się Uczestnika na zajęcia projektowe.
 1.  Wypowiedzenie umowy jest skuteczne w momencie doręczenia go w formie pisemnej do Przedstawiciela ustawowego.

§ 8.

    1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z zastosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Białymstoku.
    2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
    3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Białystok, 01.10.2020

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

           

* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnych opiekunów

 

 

......................................................................

PODPIS REALIZATORA PROJKETU

 

 

......................................................................

PODPIS PARTNERA PROJKETU