Załącznik nr 1

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I  OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

Ja, niżej podpisana/y.......................................................................................................... (imię i nazwisko osoby dorosłej) uczestnik / Przedstawiciel Ustawowy (Rodzic/Opiekun) ................................................................................................................ (imię i nazwisko dziecka)

deklaruję uczestnictwo w projekcie  moje (mojej/mego córki/syna)  pt.: „Przyjazna nauka dla przedszkolaków" w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanym w partnerstwie przez Miasto  Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Boh. Monte Cassino 17 oraz Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Legionowa 14/16 w okresie od 01.10.2020 do 30.04.2022. Nr projektu: RPO.03.01.01-20-0369/19 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oświadczam, że spełniam / dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem, o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.

 

                01.10.2020……………………………..……………….

Data i czytelny podpis uczestnika*/osoby upoważnionej

 

Deklaracja zapoznania się z regulaminem:

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz że zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień.

 

                01.10.2020……………………………..……………….

Data i czytelny podpis uczestnika*/osoby upoważnionej

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka w celu udokumentowania działań prowadzonych w ramach realizacji projektu (Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu).

 

                01.10.2020……………………………..……………….

Data i czytelny podpis uczestnika*/osoby upoważnionej