Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 51 "PRZYJAZNE" W BIAŁYMSTOKU


Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).


I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
1. Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
2. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
3. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1. Rodziców dziecka
2. Dyrektora
3. Nauczyciela
4. Specjalisty zatrudnionego w przedszkolu
5. Poradni
6. Pielęgniarki
7. Pracownika socjalnego
8. Asystenta rodziny

9.Kuratora sądowego

10.asystent nauczyciela lub osoby

11.asystent wychowawcy świetlicy

12.organizacje pozarządowe i inne instytucje lub podmiot działający na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.


III. Jakim dzieciom jest udzielana pomoc?
1. niedostosowanym społecznie
2. zagrożonym niedostosowaniem społecznym
3. z zaburzeniami komunikacji językowej
4. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
5. z chorobami przewlekłymi
6. z niepowodzeniami edukacyjnymi
7. z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny
8. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

IV. Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:
1. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym prowadzone z dziećmi,
2. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców/opiekunów i nauczycieli

V. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne.
VI. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
VII. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy.
VIII. Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Zespołu oraz osobę koordynującą prace wszystkich powołanych w przedszkolu Zespołów.
IX. Nauczyciel, specjalista po stwierdzeniu konieczności udzielania pomocy, udziela jej niezwłocznie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola
X. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną ,formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin informuje się rodziców dziecka w formie pisemnej.
XI. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej planują pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej
XII. Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutyczne , które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.
XIII. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespól opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
XIV. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz formułują wnioski do dalszej pracy przynajmniej dwa razy w roku i zapoznają z nimi rodziców dziecka.
XV. Wydanie oryginału karty rodzicowi ucznia lub prawnemu opiekunowi po ukończeniu przedszkola lub po odejściu do innego przedszkola/szkoły - w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia dyrektor przekazuje kopie karty do przedszkola, szkoły, do której uczeń został przyjęty
XVI. Rodzice mają prawo:
1. wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2. do udziału w spotkaniach Zespołu
3. wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty
4. wnioskować o dokonanie przez Zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

Opracowane przez Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


 
Harmonogram pracy 
 
Zajęcia socjoterapeutyczne - Jolanta Sawicka
wtorek 9.00-11.00
 
Terapia zajęciowa
czwartek - 12.00-12.30
 
Terapia pedagogiczna - Beata Głowacka
poniedziałek 11.45-12.15
 
Gimnastyka Korekcyjna - Elżbieta Dobrowolska
środa 12.00-12.30
 
 
 
 
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Białymstoku oraz
z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ALLEGRO.

 
 
Dyrektor i Nauczyciele
 
 

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry