Opłaty

                                                              Uwaga Rodzice
                                                            Zmiany w sposobie
                                                    wnoszenia opłat za przedszkole
                                                           od 01 stycznia 2017r.


    W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę     Białystok i Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 51 ''Przyjazne”           w Białymstoku z dnia 15.11.2016r. informuję, że od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt
    i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać

        tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej
        tzn. przelewem na rachunki przedszkola:


                                       za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
                                   70 1240 2890 1111 0010 3581 6310

                           za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
                                                 77 1240 2890 1111 0010 3581 6378

 


Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora przedszkola.


         Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017r. nie jest pobierana opłata (za przedszkole), 

o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok,od rodziców dzieci sześcioletnich oraz w latach wcześniejszych, uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

5-godzinna realizacja nieodpłatna podstawy programowej 7.30-12.30

Za całomiesięczny pobyt dziecka w przedszkolu opłaty w zależności

od dni roboczych wynoszą w przybliżeniu:

-Za pobyt dziecka 84 zł

-za wyżywienie -109 zł

każda godzina poza podstawa programową wynosi 1,00 zł

przy zniżce 50% - 0,50 zł

Opłata za żywienie wynosi 5,20 za dzień i jest liczona przez liczbę dni żywieniowych w miesiącu


  • Opłaty za przedszkole uiszczamy do 15-tego dnia każdego miesiąca , wyłącznie na konta bankowe (żywienie i pobyt  oddzielnie) .
  • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z MOPR-u decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego Decyzje należy dostarczyć dwa razy w roku: w miesiącu sierpniu i listopadzie) lub BKDR (dostarczyć przed zakończeniem daty ważności), bądź Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (ważna do 18 r.ż) .
  • Rodzice mogą składać wnioski do MOPR-u o refundacje opłaty za żywienie.Po otrzymaniu decyzji ,opłatę za 1 ciepły posiłek ponosi MOPR.
  • W przypadku opłat za żywienie rodzic otrzymuje zwrot za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu bez zgłaszania telefonicznie nieobecności.

 


 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry