Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Każdy ma prawo:

    Żądanie musi zawierać:

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie     dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.  
Placówka mieści się w piętrowym budynku otoczonym ogrodem. Przed budynkiem jest duży parking oraz dwa mniejsze po bokach.
Budynek  jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż budynku do wejścia głównego zamontowana jest pochylnia.
Drzwi wejściowe do budynku są szklane.
Na parterze znajdują się dwie sale dydaktyczne, sala do zajęć terapeutycznych, duży hol połączony z szatnią, kancelaria, gabinet dyrektora, zmywalnia, 3 toalety, pokój socjalny połączony z szatnią personelu obsługowego i łazienką, szatnia dla personelu kuchennego, magazyn żywnościowy oraz dwie windy towarowe.
Na piętro budynku prowadzi klatka schodowa z łamanymi schodami. Na I piętrze budynku znajdują się trzy sale dydaktyczne, gabinet dydaktyczny, biblioteka, duży hol do zajęć ruchowych, kuchnia, zmywalnia.
W budynku nie ma zamontowanych wind dla osób niepełnosprawnych, platform, informacji  głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych jaki dzieci z niepełnosprawnościami.
Cały plac jest pokryta trawą oraz chodnikami z polbruku.
Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.
W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021