Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

1. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Odpowiedzialność przedszkola zaczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali i przekazania go nauczycielce.
3. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego zobowiązany jest do wejścia na plac przedszkolny.
4. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę.
5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych.
6. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora.
7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. pod wpływem alkoholu) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
8. O wypadku odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor placówki. Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodziną.
9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie.
10. W przypadku, gdy nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
11. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.
12. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
13. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania przez nauczyciela dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
14. Do przedszkola przyprowadzane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku chorób zakaźnych, po zakończeniu leczenia wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
15. Osoba odbierająca dziecko z sali lub ogrodu przedszkolnego powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Od tego momentu odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie placówki i poza nią.
16. Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do informowania nauczycieli o zmianie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
akty_prawne / regulaminy

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry