Regulamin organizacji wycieczek

 Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki przez Przedszkole Samorządowe Nr 51         "Przyjazne'' w Białymstoku

 Podstawa prawna: ‒ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie                                 warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i                                             placówki  krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

I. Założenia Ogólne

 § 1. 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 " Przyjaznym'' w Białymstoku w formie wycieczek:

  1) przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu    uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora do użytku w danym roku szkolnym,

2) krajoznawczo-turystycznych, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, które organizowane będą w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

 2. W prowadzeniu działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki przedszkole może       współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których przedmiotem           działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

§ 2. 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola, którego załącznikiem jest harmonogram wycieczek na dany rok szkolny

  2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb   dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

      3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły/przedszkola, zatwierdzając      kartę wycieczki, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, listę uczestników          wycieczki, oraz regulamin każdej wycieczki.

§ 3. Celem organizowanych w szkole/przedszkolu wycieczek może być:

     1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

     2) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

     3) wspomaganie rodziny i szkoły/przedszkola w procesie wychowania,

4) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o                 składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego,

     5) kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

     6) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,

     7) poprawienie stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

8) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności  fizycznej.

 

§ 4. 1. Każda wycieczka organizowana w szkole/przedszkolu musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, musi być omówiona ze wszystkimi uczestnikami, którym znany powinien być cel wycieczki, szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu, nazwa miejscowości docelowej, trasa wycieczki, normy i zasady obowiązujące podczas wycieczki.

     2. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.

     3. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia szkoła/przedszkole.

     4. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

II. Osoby odpowiedzialne za organizację wycieczek

 § 5. 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup wyznaczeni przez dyrektora szkoły/przedszkola. Opieka ta ma charakter ciągły.

   2. Funkcję kierownika wycieczki może sprawować tylko osoba, która jest pracownikiem                   pedagogicznym szkoły/przedszkola.

   3. Kierownika wycieczki dyrektor wyznacza spośród pracowników pedagogicznych                         przedszkola.

   4. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

 5. Opiekunem wycieczki może być osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola,       wyznaczona przez dyrektora.

   6. Wyznaczenie opiekuna wycieczki zależy od celu i programu wycieczki.

III. Zadania kierownika wycieczki

 § 6. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

     1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki,

     2) zapoznanie dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki           oraz informowanie ich o celu i trasie wycieczki,

     3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej                        regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

     4) zapoznanie dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie                  warunków do ich przestrzegania, poprzez np. zaopatrzenie dzieci w kamizelki odblaskowe,

    5) określanie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu i oraz zapewnienie               opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wycieczek,

     6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz              apteczkę pierwszej pomocy,

     7) organizowanie i nadzorowanie transportu i wyżywienia dla dzieci i opiekunów wycieczki,

     8) dokonywanie podziału zadań wśród dzieci,

     9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

   10) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu           oraz informowanie dyrektora i rodziców o tym w formie i terminie przyjętym przez radę                pedagogiczną.

IV. Zadania opiekuna wycieczki

 § 7. Zadaniem opiekuna wycieczki jest:

     1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi,

     2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i                      przestrzegania jej regulaminu,

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze                       szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

    4) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych dzieciom,

    5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

V. Zadania dyrektora

§ 8. 1. Dyrektor szkoły/przedszkola sprawuje nadzór nad prawidłową organizacją różnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanej w szkole/przedszkolu.

       2. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczek.

3. Dyrektor kontroluje organizację wycieczek oraz sposób prowadzenia obowiązującej                dokumentacji oraz współpracuje z radą rodziców w zakresie finansowania wycieczek.

VI. Organizacja wycieczek – zasady bezpieczeństwa

§ 9. 1. Szkoła/Przedszkole, organizując wycieczkę, zobowiązana/-e jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Podczas wycieczki grupą dzieci do 15 opiekuje się 1 osoba, tj. opiekun lub/i kierownik         wycieczki.

3. Przed organizacją wycieczki wyznaczony wcześniej jej kierownik zobowiązany jest do         przedstawienia dyrektorowi szkoły/przedszkola karty wycieczki.

    4. Karta wycieczki zawiera:

       1) program wycieczki z informacjami o dacie i godzinie wyjazdu oraz powrotu,

       2) długość trasy (w km),

       3) nazwę miejscowości docelowej i trasę powrotną,

       4) szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu,

       5) regulamin wycieczki,

      6) listę uczestników, która winna być podpisana przez dyrektora,

      7) numery kontaktowe do rodziców bądź opiekunów, adresy zamieszkania dzieci,

      8) listę opiekunów wycieczki,

      9) oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie                 wycieczki podpisane przez każdego opiekuna i kierownika wycieczki.

§ 9. Organizacja przedszkolnych przebiega zgodnie z następującymi zasadami:

    1) należy zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru lub wycieczki, aby ich obserwacje i                  działania  były świadome,

   2) nie wolno dopuścić do nadmiernego zmęczenia fizycznego uczestników,

   3) należy przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w różnych z okolicznościach,

   4) należy przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo,                   współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne            uczestników,

   5) należy dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,

   6) należy zapewnić właściwą organizację wycieczki, która umożliwi osiągnięcie zamierzonych          celów edukacyjnych i wychowawczych,

   7) należy upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

VII. Zadania uczniów/wychowanków – uczestników wycieczki

§ 10. 1. Uczniowie/wychowankowie:

    1) przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

    2) nie zabierają żadnych przyniesionych z domu artykułów spożywczych (również napojów),

   3) sygnalizują stosunkowo wcześnie wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą               autokarem, przeciwwskazaniami do podróży,

   4) reagują na umówione sygnały, stosując się do zasad bezpieczeństwa.

 2. Starsze przedszkolaki biorą czynny udział w przygotowaniach wycieczki.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do wszystkich form organizowanego przez szkołę/przedszkole krajoznawstwa i turystki.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 25.05.2018r.

3. Wprowadza się obowiązek systematycznego rejestrowania wszelkich grupowych spacerów i wyjść nauczycieli z dziećmi poza teren szkoły/przedszkola, które nie są wycieczkami poza teren miasta.

4. Wzór rejestru grupowych spacerów i wyjść na terenie miasta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Rejestr znajduje się w biurze intendenta w przedszkolu. 
akty_prawne / regulaminy

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry