Organizacja spotkań rodziców i dzieci

1. Podczas spotkań, w których uczestniczą dzieci i rodzice odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic/prawny opiekun.
2. Odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka w przypadku nieobecności na spotkaniu rodzica/prawnego opiekuna.
3. Podczas festynów odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka do momentu przekazania dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
4. W trakcie "dni otwartych" rodzic/opiekun prawny odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka.
5. Podczas uroczystości, w których rodzice/prawni opiekunowie są tylko biernymi obserwatorami odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczycielka.
6. Za dzieci nie uczęszczające do naszej placówki (rodzeństwo, osoby postronne) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
7. Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie posiłki przyrządzone w placówce. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe wynikające ze spożycia produktów spożywczych, przyniesionych na spotkanie przez rodziców/prawnych opiekunów.
akty_prawne / regulaminy

 

WSPÓŁPRACUJEMY

 

 

 
Do góry