Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią,

że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach,

którzy są z nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy

też podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą,

ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak

najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał,

że jak nam uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha,

to oni dadzą radę walczyć z chorobą.

 

PRZYGOTOWANIE ŁAŃCUCHA

Przygotowanie łańcucha zaczyna się od wycięcia pasków papieru długości 15 cm i szerokości 2 – 3 cm.

Bierze się jeden pasek i skleja się dwa jego końce, tak aby uzyskać pierwsze kółko.

Następnie bierze się drugi pasek, przekłada się przez pierwsze kółko i skleja jego dwa końce.

Kolejne części robi się analogicznie.

Łańcuch może być wykonany z dowolnego materiału i mieć dowolny kolor.

 

W związku z udziałem naszego przedszkola w akcji charytatywnej „Łańcuch dobra”. 

Ogłaszamy wewnętrzny konkurs na najdłuższy „łańcuch dobra” rodzic – dziecko oraz najdłuższy  łańcuch grupowy.

Łańcuch rodzic – dziecko zmierzony i podpisany dostarczamy do swojej grupy do 28.11. (czwartek).

Dziękujemy wszystkim za udział.

 

Łańcuchy prosimy dostarczać do nauczycielek z poszczególnych grup.

                                                                                                                                                Organizator akcji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie Partnera

 

Gmina Miasto Białystok, w imieniu której działa Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne”
w Białymstoku

 ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Ogłoszenie o otwartym konkursie Partnera podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

I. Cel współpracy partnerskiej

Celem współpracy partnerskiej będzie przygotowanie i realizacja projektu w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19e ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku.

 

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

 • Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP[1], realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się
  w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

 

III. Wymagania wobec Partnera

W konkursie mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które łącznie spełnią następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w sytuacji gdy Beneficjent:
  1. otrzymał płatność na podstawie przedstawianych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  2. nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w art. 207 ust. 1 ustawy, lub
  3. okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy, wystąpiły w skutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym;
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 4. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze;
 5. posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

 

IV. Obowiązki Partnera

 1. Do obowiązków Partnera należeć będzie współtworzenie Projektu oraz realizacja m.in. działań:
 1. wniesienie do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych oraz udział w realizacji Projektu na każdym jego etapie, w tym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu, udział w zarządzaniu Projektem oraz realizacji działań w ramach Projektu;
 2. koordynacja działań Projektu i wsparcie przy rozliczaniu finansowym Projektu;
 3. przekazywanie Przedszkolu Samorządowemu nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność;
 4. założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem Partnera w Projekcie;
 5. oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
 6. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020[2].
 1. Gmina Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku będzie uczestniczyć w Projekcie jako Lider Partnerstwa (Wnioskodawca). Dokładne określenie ról Lidera Partnerstwa i Partnera w Projekcie nastąpi na etapie prac nad wspólnym wnioskiem aplikacyjnym.
 2. Gmina Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku i Partner Projektu będą zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

 1. być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny pod rygorem nieważności,
 2. być sporządzone w języku polskim,
 3. zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail),
 4. wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy,
 5. wskazywać na zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 6. zawierać informację o deklarowanym wkładzie potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 7. zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 8. zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku w trakcie przygotowywania i realizacji Projektu.

 

VI. Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera;
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
 3. Oferta Partnera zawierająca informacje określone w części V Ogłoszenia;
 4. Oświadczenie Partnera zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie oraz zaopatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/ osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu.

 

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 3. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty),
  2. deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty),
  3. doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty).
 4. Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku
 5. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).
 6. Gmina Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku planuje wybrać w Konkursie jednego Partnera projektu.

 

VIII. Gmina Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku zastrzega sobie prawo do:

 1. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
 2. negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
 3. unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny,
 4. dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym konkursie Partnera w trakcie trwania Naboru,
 5. zakończenia Naboru bez wyłonienia Partnera.

 

IX. Zgłoszenia

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Przedszkola Samorządowego nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku, w terminie do dnia[AO1] 24 listopada 2019 roku do godz. 15.00 , pod adresem: Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” 15 – 873 Białystok ul. Bohaterów Monte Cassino 17 z dopiskiem na kopercie „Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.
 2. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do siedziby Przedszkola Samorządowego nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku.
 3. Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach Naboru. Obejmuje to również złożenie zgłoszenia w ramach konsorcjum.
 4. Informacji na temat Naboru udziela: Krystyna Winnicka pod numerem telefonu 85 74-269-78, fax 85 74-269-74, e-mail ps 51@um.bialystok.pl, w godzinach pracy Przedszkola Samorządowego nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku
 5. Informacja o Konkursie zostanie zamieszczona w na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

X. Procedura odwoławcza

 1. Podmiotom biorącym udział w Konkursie przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego Partnera w terminie 3 dni od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie, osobiście w Przedszkolu Samorządowym nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku z dopiskiem: „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera”.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Gminę Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.

 

XI. Informacje końcowe

 1. Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca naboru RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 znajduje się na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-311-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-4.html
 2. Udział Partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu w ramach naboru RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19.
 3. W przypadku unieważnienia naboru Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 4. Informacja o wyborze Partnera i zakresie jego zadań zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera na stronie internetowej Przedszkola Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. W wyniku rozstrzygniętego Naboru pomiędzy Gminą Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku a wybranym Partnerem zawarta zostanie umowa partnerska określająca w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe
  i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązywania się przez partnerów z umowy. Umowa partnerska zostanie zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą.
 6. Wymogi dotyczące informacji, jakie znajdą się w umowie partnerskiej, zostały określone w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146). Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami będzie również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla Gminy Miasto Białystok / Przedszkole Samorządowe nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku jako Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera Projektu.

 

góra strony